Bankowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe

17 lutego 2021

Sekcje w tym temacie

Przegląd

Większość banków w USA należy do holdingów bankowych (BHC). Rezerwa Federalna nadzoruje wszystkie BHC, niezależnie od tego, czy filia banku jest państwem członkowskim, państwowym niebędącym członkiem, czy bankiem krajowym. W tym temacie przedstawiono informacje dotyczące ram prawnych i regulacyjnych wymogów sprawozdawczych dla BHC. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tego, czy i kiedy należy założyć BHC, a także informacji na temat procesu składania wniosków w Bank Holding Company.

Własność banku przez BHC

Obecnie około 84 procent banków komercyjnych w USA jest częścią struktury BHC. Ponad 75 procent małych banków z aktywami poniżej 100 mln USD należy do BHC; odsetek ten wzrasta do 100 procent w przypadku dużych banków z aktywami przekraczającymi 10 miliardów dolarów. Około 60 procent banków należących do mniejszości należy do BHC.

Poniższe wykresy pokazują przewagę własności banków w USA przez BHC:

Ramy prawne i polityczne

Ustawa o holdingach bankowych z 1956 r

Ustawa o spółkach holdingowych banków (ustawa BHC) określa warunki, na jakich firma może posiadać bank w Stanach Zjednoczonych i upoważnia Rezerwę Federalną do przyjmowania przepisów niezbędnych do administrowania, utrzymywania i egzekwowania ustawy BHC. Poniżej przedstawiono niektóre kluczowe pojęcia i definicje zawarte w ustawie o BHC.

Odpowiedzialna Agencja NadzorczaRezerwa Federalna ma wyłączną jurysdykcję jako federalna agencja nadzorująca BHC.

Inwestycje bankoweFirma, która chce przejąć kontrolę nad bankiem, musi wystąpić do Rezerwy Federalnej o uprzednią zgodę na uzyskanie statusu BHC. Inwestycje BHC w dodatkowe banki przekraczające 5 procent pozostających w obrocie akcji z prawem głosu banku docelowego również wymagają uprzedniej zgody.

Wnioski są przetwarzane w ustalonych ramach czasowych i muszą spełniać określone standardy konkurencyjne, finansowe i zarządcze, aby zostały zatwierdzone. Wszystkie te standardy są określone w ustawie BHC.

Inwestycje pozabankoweBHC może bezpośrednio angażować się w – lub zakładać lub nabywać spółki zależne, które zajmują się – działalnością pozabankową określoną przez Radę Rezerwy Federalnej jako ściśle związaną z bankowością (np. Bankowość hipoteczna, finanse konsumenckie i komercyjne oraz obsługa kredytów, leasing, agencja windykacyjna, aktywa zarządzanie, spółka powiernicza, wycena nieruchomości, doradztwo finansowe i inwestycyjne, doradztwo zarządcze, doradztwo w zakresie świadczeń pracowniczych, doradztwo zawodowe i niektóre czynności związane z ubezpieczeniami).

BHC może również dokonywać inwestycji w spółki, które nie są zaangażowane w działalność ściśle związaną z bankowością, ale inwestycje te nie mogą przekraczać 5 procent akcji z prawem głosu spółki docelowej.

Wymogi i procedury składania wniosków pozabankowych, wysyłane pocztą lub po uprzednim zatwierdzeniu, w zależności od charakteru transakcji, są określone w ustawie o BHC. Ustawa zawiera także do zatwierdzenia standardy konkurencyjne, finansowe i zarządcze.

Regulacja Y, spółki holdingowe banków i zmiana kontroli bankowejRegulacja Y jest podstawową regulacją Rezerwy Federalnej, która wdraża ustawę BHC i reguluje BHC.

Finansowe spółki holdingoweZmiany w ustawie BHC z 1999 r., Tj. Ustawa Gramm-Leach-Bliley, pozwoliły BHC ogłosić się finansową spółką holdingową (FHC), a tym samym zaangażować się w działalność finansową, w tym gwarantowanie i sprzedawanie papierów wartościowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe i działalność w zakresie gwarantowania emisji i działalności bankowej handlowców.

Aby BHC kwalifikowało się do zadeklarowania siebie jako FHC, wszystkie podmioty zależne instytucji depozytowej BHC muszą być dobrze skapitalizowane i dobrze zarządzane oraz mieć zadowalający lub lepszy rating zgodnie z Ustawą o reinwestycji Wspólnoty.

Aby wyjaśnić nieporozumienia, które czasami występują w odniesieniu do BHC i FHC, warto pomyśleć o FHC jako o hybrydowej formie BHC, która ma dodatkowe uprawnienia do dokonywania inwestycji finansowych.

Polityka dotycząca małych spółek holdingowych bankówW latach osiemdziesiątych Rezerwa Federalna wydała ważne oświadczenie dotyczące polityki w sprawie małych BHC, które stanowi załącznik C do rozporządzenia Y. Deklaracja polityczna uznaje znaczenie bankowości wspólnotowej w systemie finansowym i zapewnia pewne korzyści w celu ułatwienia własności i przenoszenia małych banków przez BHC. Zmiana oświadczenia politycznego z 2006 r. Zwiększyła próg aktywów dla małego BHC ze 150 mln USD do 500 mln USD.

Małe BHC są zwolnione ze skonsolidowanych wytycznych kapitałowych BHC, którym podlegają większe organizacje. Adekwatność kapitałowa małych BHC opiera się na kapitalizacji banku, tak jakby BHC nie istniał. Oznacza to, że BHC, w ramach rozsądnych parametrów określonych przez jego zdolność do obsługi i spłaty zadłużenia, może korzystać z mniejszych form kapitału lub finansowania dłużnego, aby na przykład zapewnić bankowi kapitał własny lub pomóc w sfinansowaniu przejęcia. Ponadto małe BHC mają również uproszczone wymagania dotyczące sprawozdawczości.

Bieżący nadzór nad BHC

Ustawa o BHC daje Rezerwie Federalnej uprawnienia do badania lub inspekcji BHC, podobnie jak organy nadzoru bankowego badają bank. Rezerwa Federalna opracowała system ratingowy dla BHC, zwany RFI / C. R oznacza zarządzanie ryzykiem, F kondycję finansową, a I wpływ. Ponadto przypisywana jest ocena złożona C. Komponenty RFI / C są oceniane od 1 do 5.

Jednak małe BHC, te ze skonsolidowanymi aktywami poniżej 1 miliarda USD, są nadzorowane w dużej mierze poza siedzibą i przypisywane są tylko ratingowi złożonemu. Ta ocena złożona opiera się na ocenie CAMELS przyznanej bankowi zależnemu przez jego organy regulacyjne. Nadzór nad nieskomplikowanym BHC nad małym bankiem zwykle nie jest uciążliwy.

Wymogi dotyczące sprawozdawczości regulacyjnej

Sprawozdawczość regulacyjna to kolejny obszar, w którym małe BHC są mniej obciążone w porównaniu z większymi organizacjami. Prosty raport, FR Y-10, Raport zmian w strukturze organizacyjnej , musi zostać złożony, aby odzwierciedlić istotne zmiany w strukturze, własności lub działaniach w miarę ich występowania.

Wszystkie te istotne zmiany zostały przedstawione w raporcie rocznym FR Y-6, Annual Report of Bank Holding Companies . Ponadto mały BHC musi co pół roku składać FR Y-9SP, sprawozdania finansowe tylko dla jednostki dominującej dla małych banków holdingowych .

Raporty przedkładane do Rezerwy Federalnej są przydatne do nadzoru zewnętrznego i są pomocne w unikaniu egzaminów na miejscu w BHC.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy